Kuruluş Amaçları


Vakfın Senedi:

Başlangıç: Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Vakıf:

Madde 1- Vakfın adı Dörtdivan Köroğlu, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’dır. İş bu resmi senette sadece vakıf denecektir.

Vakfın Merkezi:

Madde 2- Vakfın merkezi, Ankara İli Yenimahalle İlçesinde olup, adresi Tepealtı Mah.
Gürler Sok. No: 157/1’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Gayesi:

Madde 3- Vakfın gayesi Dörtdivan ilçesinin; ekonomik, sosyal, kültürel yönden kalkınmasını ve Dörtdivanlı hemşehrilerimiz arasındaki her türlü dayanışmayı sağlamaktır.

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve Eylemler:

Madde 4- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanları iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın hizmet ve amaç konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı:

Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 3.745 YTL nakit, bilirkişice ve mahkemece tespit edilmiş olan 5.704 YTL değerindeki 1149 Ada, 28 parseldeki (Ankara-Sıhhiye İlkiz Sokak 16/3) gayri menkul olmak üzere toplam 9.449YTL’dir.

Vakfın Organları:

Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Mütevelli Heyet:

Madde 7- Vakfın Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcileri ve sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:

Madde 8- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim kurulunu seçmek
 2. Denetim kurulunu seçmek
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulu ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı Kanunun Uygulanmasını Gösterir Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı:

Madde 9- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içerisinde
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları konuşmak üzere kasım ayı içerisinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. ancak, olağan toplantıda dibanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

      Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

      Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki sayılır. Oylamanın nasıl yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bira başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Yönetim Kurulu:

Madde 10- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden birisi çağırılır.
Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 11- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

      Bu sıfatla yönetim kurulu

 1. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimleri oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.
 9. Vakfın muhasebe işlerini kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli bilançolarının düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 10. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 11. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 12. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 13. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.
 14. Bolu Milletvekilleri, Bolu Valisi, Dörtdivan Kaymakamı ve Dörtdivan Belediye Başkanı vakfın onur üyeleridir.

Vakfın Temsili:

Madde 12- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakfın nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim Kurulu:

Madde 13- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (5) asil ve (5) üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Huzur Hakkı:

Madde 14- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Vakfın Gelirleri:

Madde 15- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:

Madde 16- Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile, bu kanunun uygulanmasını gösterir Tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca;
Vakıf yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme liderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, %80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

Resmi Senet Değişikliği:

Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi:

Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı Türkiye Diyanet Vakfı Dörtdivan Şubesi’ne devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakıf Kurucuları:

Madde 19- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir

 • 1. Ethem ERTUĞ
 • 2. Tahsin DUMAN
 • 3. İsa Duman
 • 4. Recep EFE
 • 5. Halit KIRIKOĞLU
 • 6. Mevlut MUSLUOĞLU
 • 7. Eyüp YILDIZ
 • 8. Seyfi YILDIRIM
 • 9. İdris ATALAY
 • 10. Asım ERTUĞ
 • 11. Recep ŞENGÜN
 • 12. Halil ESENER
 • 13. İsmail BAŞYİĞİT
 • 14. Tahir ABAY
 • 15. İsmet AYDEMİR
 • 6. Nuri SABIR
 • 17. Mustafa KESKİN
 • 18. Ahmet YILDIRIM
 • 19. Mehmet ŞEKER
 • 20. Mehmet AYNAGÖZ
 • 21. Mehmet YILDIRIM
 • 22. Halil VURAL
 • 23. Halilullah ÖZCAN
 • 24. Abdurrahman ÜNAL
 • 25. Hasan Hüseyin YALÇIN
 • 26. Ahmet ERSOY
 • 27. Mustafa ACAR
 • 28. Durmuş Ali TÜRKER
 • 29. Celal ÖZTÜRK
 • 30. Durmuş Ali ÇELİK
 • 31. Kemal KATIRCIOĞLU
 • 32. Hamza BAŞARAN
 • 33. Abdullah BAŞARAN
 • 34. Yusuf ÇANKAYA
 • 35. Zeynel DEMİRTAŞ
 • 36. Mustafa AYDINALP
 • 37. Mustafa AYSEL
 • 38. Nihat GÖKÇEOĞLU
 • 39. Bilal BAŞER
 • 40. Ahmet KOÇAK
 • 41. Ramazan YAMAN
 • 42. Halil ALTINDAĞ
 • 43. Adem YILMAZ
 • 44. Yüksel DEĞERCAN
 • 45. Ali AKKAN